default-logo
Tel.: +421 910 855 888 | info@nabytokmirek.sk

Pri voľbe pozemku platí jednoduché pravidlo :

Rodinný dom – stavbu možno podľa premyslenia a vízie prispôsobiť, upraviť, zmeniť, opraviť alebo dokonca odstrániť a postaviť iný a lepší rodinný dom. Rodinný dom si viete navrhnúť podľa  vašich individuálnych predstáv a požiadaviek, samozrejme musí vyhovovať smerniciam   ktoré  sú stanovené stavebným zákonom či územným plánom danej obce. Nie je pravidlom že každá obec má jednotné pravidlá záleží od druhy lokality .

Parcela – stavebný pozemok

Prírodu, terén, parcelu, okolie domu, susedov, časť obce, danú lokalitu,  a susedov podľa vašich predstáv zmeniť neviete! Preto voľbe a výbere pozemku treba venovať maximálnu vážnosť, a dokonca si dovolíme tvrdiť že výber pozemku si zaslúži ešte väčšiu  pozornosť, než výber vlastného rodinného domu.

Zhrnutie – Dom si prispôsobíte podľa pozemku, základom úspechu je dobrá lokalita…

Základné informácie

Na začiatku je potrebné si zistiť v územnom pláne obce, mesta, na aké využitie je daný pozemok určený. Územný plán, ktorý podľa zákona musí mať vypracovaná každá obec, ktorá má viacej ako 2000 obyvateľov reguluje jednotlivé plochy či už v rámci intravilánu (zastavané územie obce) alebo extravilánu (územie mimo zastavaného územia obce) na jednotlivé plochy funkčného využitia . Z územného plánu zároveň zistíte, ak nie je váš pozemok obmedzený ochrannými pásmami. Územný plán je potrebné rešpektovať , pretože je nadradený každej inej štúdii  .

Zmena pozemku na stavebný

Nie každý pozemok je vhodný a odporúčaný ako stavebný pozemok. Ak je pozemok určený na iné než rekreačné účely, možno začať so zmenou ktorá však obsahuje viacero krokov a v nie každom prípade je to jednoduché.

Dôležitý faktor posúdenia  je, či sa pozemok nachádza v intraviláne alebo extraviláne. Pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, pri stavebnom povolení sa robí jej vyňatie, t.j. už je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby. Ak je pozemok určený na rekreačné účely, pri tomto type pozemku ho v podstate nie je až tak potrebné meniť nakoľko zmena územného plánu vyžaduje viacero komplikovaných krokov.

Hlavné kritériá pri kúpe pozemku

 • veľkosť pozemku
 • tvar pozemku
 • svahovitosť pozemku
 • orientácia vstupu na pozemok k svetovým stranám
 • geologické a hydrogeologické podmienky
 • Príroda a okolie
 • regulatívy výstavby pre danú lokalitu
 • možnosť pripojenia na inž. siete a komunikácie
 • zaťaženie hlukom od okolitých činností
 • existujúce aj možné budúce znečistenia prostredia
 • iné obmedzujúce faktory výstavby domu na pozemku
 • Ďalšie kritéria, ktoré je potrebné zohľadniť
 • okolité vybavenosť
 • možnosť nákupov potravín a vecí dennej potreby
 • dostupnosť lekára
 • zariadení pre voľný čas, šport a kultúru
 • vybavenosť pre oddych
 • detské ihriská, škôlky, školy
 • dostupnosť verejnej dopravy
 • dostupnosť zelene
 • okolité existujúce i budúce zástavba
 • možnosti budúcej stavebnej činnosti v susedstve
 • existujúce aj možnú budúcu výrobnú činnosť

Mohlo by vas zaujímat