default-logo
Tel.: +421 910 855 888 | info@nabytokmirek.sk

Podmienky pre výstavbu

Podmienky pre výstavbu určuje predovšetkým Stavebný zákon – Zákon č. 50/1976 Zb. – úplné znenie
a jeho vykonávacie predpisy .

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVBY

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to najmä vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas ich celého životného cyklu. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti.

1. Mechanická odolnosť a stabilita

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:
a) zrútenie celej stavby alebo jej časti;
b) významná deformácia v neprípustnom rozsahu;
c) poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom významnej deformácie nosnej konštrukcie
d) poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine.
2. Bezpečnosť v prípade požiaru – Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:
a) počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie;
b) obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;
c) obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;
d) osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným spôsobom;
e) zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov.

3. Hygiena, zdravie a životné prostredie

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku:
a) uvoľňovania toxických plynov;
b) emisie nebezpečných látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), skleníkových plynov alebo nebezpečných častíc do vzduchu v interiéri alebo exteriéri;
c) emisie nebezpečného žiarenia;
d) uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody, povrchových vôd alebo do pôdy;
e) uvoľňovania nebezpečných látok do pitnej vody alebo uvoľňovania látok, ktoré majú iný negatívny vplyv na pitnú vodu;
f) nesprávneho vypúšťania odpadovej vody, emisie spalín alebo nesprávneho zneškodňovania tuhých alebo kvapalných odpadov;
g) vlhkosti v častiach stavieb alebo na povrchoch stavieb.

Umiestnenie stavby na pozemku – Stavby sa umiestňujú tak, aby bolo umožnené ich napojenie na siete technickej infraštruktúry a komunikácie. Stavba alebo jej časť nesmie presahovať na susedný pozemok.

Vzájomné odstupy stavieb

Ak je medzi rodinnými domami voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov a ich vzdialenosť od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m Vo zvlášť stiesnených podmienkach môže byť vzdialenosť medzi domami znížiť až na 4 m, ale len v prípade , pokiaľ nie sú v žiadnej z protiľahlých stien okná obytných miestností. Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Vzdialenosť stavby od garáže

Vzdialenosť stavby od garáže a od spoločných hraníc pozemkov rodinných domov nesmie byť menšia ako 2 m Terasa alebo balkón, ktorá je nad priľahlým terénom vyššie ako 2 m, musí byť najmenej 3 m od hranice susedného pozemku.

Regulačný plán

Stanovuje podrobné podmienky pre využitie pozemkov, pre umiestnenie a priestorové usporiadanie stavieb. Nahrádza v riešenej ploche v schválenom rozsahu územné rozhodnutia a je záväzný pre rozhodovanie v danom území.

Technické požiadavky na stavbu

Stanovuje vyhláška č.268/2009sb. O technických požiadavkách na stavby.Tato vyhláška ustanovuje základné požiadavky na účelové a stavebnotechnické riešenie stavieb.

Rodinný dom

Je stavba pre bývanie, ktorá svojím stavebným usporiadaním zodpovedá požiadavkám na rodinné bývanie a v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy miestnosti určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac 3 samostatné bytové jednotky s dvoma nadzemími a s jedným podzemným podlažím a podkrovím. Vo vyhláške nájdeme požiadavky na stavebné konštrukcie a technické zariadenia stavieb.

Osobitné požiadavky pre vybrané druhy stavieb:

Garážové státie

Rodinný dom musí mať najmenej jedno garážové státie na jeden byt. Ak nie je možné garážové státie situovať v dome alebo stavebným napojením naň, musí byť vymedzená zodpovedajúca plocha na pozemku.

Mohlo by vas zaujímat