default-logo
Tel.: +421 910 855 888 | info@nabytokmirek.sk

Prípravné práce

 

Zameriavanie pozemku

Už pri samotnej kúpe pozemku ste museli obdržať katastrálnu mapu vašej parcely. Práve môže v tých jednoduchších prípadoch poslúžiť ako celkový podklad pri vypracovávaní štúdie. Na vlastný projekt je preto potrebné zabezpečiť ešte navyše výškopisné a taktiež aj polohopisné zameranie pozemku, ktoré je spravidla v mierke 1:200. Pri samotnom zameriavaní si preto nechajte vypracovať nielen váš vlastný pozemok vrátane inžinierskych sietí, studní, objektov poprípade zelene, ale aj priľahlé komunikácie. Čo predstavujú inžinierske siete v okolí domu a taktiež aj obrysy domov na susedných parcelách. Skutočne postačí len priľahlé obrysy domov, ktoré sú bližšie ako dvadsať metrov a poslúžia pri osadzovaní domu ako aj pri riešení požiarnych odstupov. Toto samotné zameriavanie vám vypracuje autorizovaný geodet.

Radónový prieskum

Pred samotným začatím vypracovávania projektu poprípade úpravy typového projektu je potrebné zabezpečiť projektantovi prieskum, ktorý by odhalil možné riziko prenikania zemného radónu do vášho objektu. V prípade stredného až vysokého rizika prieniku radónu je potrebné v samotnej základovej vrstve konštrukcii navrhnúť ochranné opatrenia. Podkladom pre tento prieskum je aj situácia s osadeným domom, ktorú odovzdáte špecialistovi, ktorý zabezpečuje tieto radónové prieskumy.

Geologický prieskum

Pri návrhu vášho domu je veľmi potrebné poznať všetky základové podmienky v mieste stavby. Práve preto je potrebné zabezpečiť geologický prieskum poprípade mať minimálne jeho geologický posudok ( geologický posudok sa spracováva z archívnych podkladov). Rovnako tiež potrebujete poznať výšku spodnej vody a to hlavne pri podpivničených domoch. Tento prieskum vám zaistí inžiniersky geológ. V niektorých prípadoch sa tento geologický prieskum spája aj s výkopovými prácami samotných základov domu. Jednak je to lacnejšie riešenie, ktoré však môže priniesť aj nemilé prekvapenie ako je napríklad úprava samotného projektu a prípojky.

V žiadnom prípade nesmiete podceniť výber finálneho dodávateľa

Výber finálneho dodávateľa stavby je veľmi dôležitý proces a preto vám v žiadnom prípade neodporúčame vykonať tento výber náhodne. Vyberajte na základe dobre overených referencií od spokojných zákazníkov. O jednotlivých firmách si zistite čo najviac informácií. Jedným z najdôležitejších partnerov bude pre vás samotný stavby vedúci. Práve pod jeho vedením sa bude realizovať stavba vášho domu. Chcite preto po firme aby vám dodala schopného a spoľahlivého človeka, ktorý bude na vašu stavbu dohliadať od samotného začiatku až po jeho koniec.

Cenová ponuka

Každá z oslovených firiem by vám mala vypracovať cenovú ponuku, z ktorej sa môžete odraziť. Pre ich porovnanie je však ideálne mať aj vopred vypracovanú dokumentáciu pre výber dodávateľa. Je to síce trochu nezvyčajný názov no ukrýva v sebe tabuľkovo upravený zoznam s presnou špecifikáciou všetkých materiálov a jednotlivých činností pre realzáciu domu. Myslite však na to, že najlacnejší dodávateľ ešte rozhodne neznamená, že je najlepší.

Návrh zmluvy

Vami zvolený dodávateľ stavby pripraví návrh zmluvy. Jedná sa o zložitý dokument, a preto si ku jeho kontrole zavolajte právnika, ktorý vám presne vysvetlí jednotlivé veci a tiež vás istým spôsobom usmerní. Rovnako tiež odporúčame konzultovať s vašim stavebným dozorom, ktorý má predstavu o možných problémoch, ktoré sa teoreticky môžu vyskytnúť pri stavbe.

Financovanie stavebných prác

Finančnú čiastku, ktorá je vopred dohodnutá a zahrnutá v zmluve, je vhodné ju rozdeliť na jednotlivé sumy zodpovedajúce dokončeným prácam, ktoré budú postupne fakturované. Ideálne je, aby systém fakturačných celkov bol jednoznačne stanovený rovnako voči dodávateľovi a rovnako aj voči vám. Len vďaka tomu predídete rôznym nedorozumeniam a zbytočným prieťahom s fakturáciou, ktoré by mohli ohroziť priebeh stavby. Nie je nič horšie ako počas priebehu stavby si striedať dodávateľov. Tento scenár končieva tým, že stavba nie je dokončená a bývalí dodávatelia zvaľujú závady na stavbe jeden na druhého.

 

Realizáciu stavby je potrebné naplánovať do najmenších detailov

 

Vami vybranému vedúcemu stavby odovzdajte vaše stavenisko a dohodnite sa s ním na nasledujúcich veciach:

Čo sme ako dodávateľská firma na pozemku vykonávať, o zdrojoch vody, elektriny, o sociálnom vybavení staveniska, rôznych obmedzeniach, ktoré sú dané stavebným povolením (príjazd nákladných áut). Vytvorte si stavebný denník do ktorého si budete viesť detaily o stave stavby a taktiež si v ňom evidujte stav vášho elektromeru a vodomeru.Rovnako sa dohodnite aj na detaile, kto hradí spotrebovanú elektrinu a vodu spotrebovanú počas stavby. Tento detail je vhodné zahrnúť už do zmluvy.Rovnako je potrebné dohodnúť aj systém stavebného dozoru, napríklad vykonávanie kontrolného dňa raz za týždeň a presne určiť kompetentného človeka, ktorý bude tento stavebný dozor vykonávať.Dodávateľ stavby je povinný pre samotným začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby autorizovaným geodetom, ktorý následne spracuje vytyčovací protokol. Ten od vás bude žiadať stavebný úrad pri finálnej kolaudácií. Taktiež súčasťou stavebného povolenia môže byť aj podmienka účasti archeológov pri priebehu zemných prác. Dodávateľ stavby je potom povinný pozvať určenú archeologickú inštitúciu v niekoľko týždňovom predstihu.

 

V priebehu stavby je potrebné hlavne dohliadnuť na všetky konštrukcie a inštalácie, ktoré budú finálnou stavbou zakryté. Je vhodné dohodnúť aj systém odovzdávania konštrukcií a inštalácií pred ich zakrytím. Všetky tieto výsledky prehliadok následne poctivo zapisovať do stavebného denníka.

 

Odovzdávanie stavby do vašich rúk

Pokiaľ prebehla stavba v poriadku, veľká väčšina závad a prípadných nepodarkov bola úspešne odstránená a všetko je funkčné a súčasne zodpovedá stupňu dokončenia, ktoré je dohodnuté v zmluve, môžete stavbu od dodávateľa prevziať. Odlišný spôsob, ktorý môže byť rovnako dohodnutý v zmluve je aj postupnú odovzdávanie jednotlivých častí stavby počas výstavby. Z hľadiska práva je podstatné, kedy samotná stavba prestáva byť majetkom dodávateľa a stane sa vašim výhradným majetkom. Túto skutočnosť je tiež veľmi podstatné zahrnúť do zmluvy.

Pozor: Nedostatky, ktoré sú estetického charakteru nie sú dôvodom neprevzatia stavby

Dom je schopný kolaudácie vtedy, keď je schopný samotnej prevádzky ( vodovod, kanalizácia a vykurovanie sú plne funkčné), je vybavený schodiskom, zábradlím a má dokončenú fasádu

Malé nepodstatné „nedorobky“ prevažne estetického charakteru nevadia

Pri odovzdávaní stavby vám dodávateľ stavby taktiež odovzdá aj vyhlásenie o zhode na všetky použité materiály a výrobky . rovnako vám zašle aj protokol, atesty a revízne správy na inštalácie vo vašom objekte.Dôležitou náležitosťou na samotnú kolaudáciu je potvrdenie o vklade do katastra, ktorý si môžete objednať u autorizovaného geodeta už v samotnom priebehu stavby a to dokonca už v okamihu keď je jasný obrys domu vystupujúci nad terén

Pre kolaudáciu musí dodávateľ pripraviť potrebnú dokumentáciu reálneho realizovania stavby. To sa väčšinou vybaví zakreslením zmien červenou ceruzkou do pôvodných výkresov.Pozor na fakt, že väčšie zmeny v priebehu výstavby je potrebné riešiť stavebným konaním o zmene v priebehu výstavby, inak sa vystavujete riziku finančnej pokuty.

Mohlo by vas zaujímat